Algemene voorwaarden en Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Vitaflow, Praktijk voor Complementaire  Therapie (hierna: Vitaflow), gevestigd te Baarn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3434 3206. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Vitaflow behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Vitaflow zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Vitaflow en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vitaflow, voor de uitvoering waarvan door Vitaflow derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.       Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Vitaflow en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Vitaflow zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Vitaflow rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Vitaflow worden medegedeeld.
 4. Vitaflow heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Vitaflow of door Vitaflow ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Vitaflow zich het recht voor de gereserveerde tijd deels in rekening te brengen.

Artikel 3.      Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, contant of met behulp van een bank-app/ tikkie. Bij wijze van uitzondering kunnen facturen soms binnen 7 dagen worden overgemaakt op een door Vitaflow aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Vitaflow is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.
 4. Indien Vitaflow echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.      Aansprakelijkheid

 

 1. Vitaflow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vitaflow is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Vitaflow is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Vitaflow aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vitaflow beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Vitaflow is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Vitaflow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Vitaflow zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vitaflow.

Artikel 5.        Privacy

Vitaflow zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Vitaflow daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6.      Beëindiging overeenkomst

 

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij  brief of email te ontbinden indien;

–   de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij brief of email voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

–   voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vitaflow, zal Vitaflow in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vitaflow extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Vitaflow anders aangeeft.

Artikel 7.      Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Vitaflow voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vitaflow toerekenbaar is. Indien Vitaflow uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Vitaflow zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vitaflow zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vitaflow en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vitaflow partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.        Klachten

Orthomoleculair therapeut H.M. van Mossel is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
Kijk hiervoor op de website van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen:
www.kab-klachten.nl

Privacy statement Vitaflow

Vitaflow is natuurgeneeskundig therapeut, orthomoleculair therapeut (volgens Psycho-Neuro-Immunologie), natuurvoedingskundige en Asyra PRO therapeut.

Een behandeling bij Vitaflow bestaat uit een uitgebreide meting met de Asyra, aangevuld met (natuur)voedings-, beweeg- en leefstijladviezen. Ondersteund met orthomoleculaire supplementen, homeopathie en fytotherapie.
Hiervoor registreert Vitaflow enkele persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

– NAW-gegevens
– Geslacht
– Geboortedatum

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Vitaflow verwerkt uw persoonsgegevens indien benodigd bij haar werkzaamheden. Daarnaast verwerken wij ook de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Vitaflow zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Vitaflow verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

In kaart brengen websitebezoek
Vitaflow gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vitaflow.nl

Beveiliging

Vitaflow neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vitaflow.nl