Algemene voorwaarden

 • De MBOG Orthomoleculaire therapeut, hierna te noemen MBOG therapeut, is gehouden te handelen conform de MBOG regelgeving.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de MBOG therapeut te verstrekken. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd deels in rekening worden gebracht.
 • De MBOG therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De MBOG therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt verstrekte (dossier) gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De MBOG therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De MBOG therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De MBOG therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De MBOG therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de MBOG therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de MBOG therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de MBOG therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De MBOG therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De MBOG therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of per pin.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
Kijk hiervoor op de website van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen:
www.kab-klachten.nl